Zdravotnícky odpad - Sterilizácia

       Zdravotnícky odpad sa na základe Vyhlášky MŽP SR č. 284/2011 Z. z., ktorou sa upravuje katalóg odpadov delí takto:

Skupina 18 sú odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti  alebo s nimi súvisiaceho   výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti).

      Odpady skupiny 18 sa delia na podskupiny 18 01 a 18 02:

Podskupina 18 01 sú odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotníckej prevencie.

Podskupina  18 02 sú odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti.

      Nakladanie s odpadom zo zdravotníckych zariadení predstavuje určité zdravotné riziko, pretože v jeho obsahu sa môžu nachádzať choroboplodné zárodky a toxické látky. Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala koncepciu, ako manipulovať s odpadmi z týchto zariadení, z ktorej čerpajú i jednotlivé členské krajiny. Minimalizácia rizika je priamo úmerná dobrému systému organizácie práce, dodržiavaniu pracovných pokynov, noseniu ochranných pomôcok a zodpovednosti každého pracovníka. Zaobchádzanie so zdravotníckym nebezpečným odpadom si vyžaduje špeciálny prístup. Odpad musí byť zbieraný v špeciálnych nádobách, kontajneroch so špeciálnym režimom, jedná sa o skladovanie a prepravu odpadu. Zneškodnenie musí byť na území zdravotníckeho zariadenia alebo musí byť prepravovaný k inému vyhovujúcemu zariadeniu na zneškodnenie.

      Podstatou technológie sterilizácie je spracovanie špecifických druhov nebezpečných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení (kat. č. 18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy – kategória „N“ a kat. č. 18 02 02 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy – kategória „N“) mletím a následnou sterilizáciou.

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies