Ostatný odpad

        Naša spoločnosť zabezpečí zneškodnenie ostatných nie nebezpečných odpadov, ktoré sú zaradené vo Vyhláške MŽP 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies